ห้องรับรอง

ห้องรับรองเป็นส่วนที่ใช้นั่งรอเพื่อนหรือนั่งพักก็ได้

ห้องรับรอง

ห้องรับรอง